L'Ajuntament de Celrà reclama que es paralitzi la instal·lació de comptadors telegestionables

El Ple d'octubre de l'Ajuntament de Celrà aprova per unanimitat instar els governs de l'Estat i de la Generalitat a suspendre la implantació dels nous comptadors fins que no es garanteixi la seva innocuïtat sobre la salut i la protecció de les dades personals de les persones usuàries.

Els nous comptadors de la llum

Arran de la creixent preocupació social per la substitució, a instància del Govern de l'Estat, dels comptadors analògics de la llum pels anomenats "comptadors intel·ligents", tant pels seus possibles efectes negatius sobre la salut com per les males pràctiques de les companyies elèctriques, l'equip de govern de l'Ajuntament de Celrà va sotmetre a l'aprovació del Ple municipal una moció que reclama la paralització preventiva de l’agenda de desplegament d'aquests aparells.

La moció recull els arguments de la Plataforma Stop Comptadors Telegestionables, que participa juntament amb la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) a la Campanya sobre Contaminació Electromagnètica i Medi Ambient, i que ha promogut l'aprovació de mocions similars als ajuntaments de Barcelona, Santa Perpètua de la Mogoda, el Masnou, Santa Coloma de Gramenet i Vallirana, entre altres, així com la Diputació de Barcelona.

Tal com afirma el text aprovat, els nous comptadors són publicitats com una eina d'eficiència energètica però la seva instal·lació reporta més perjudicis que no pas beneficis per als usuaris per diverses raons:

  • Incompliment de la normativa europea i espanyola. No respecten la Directiva europea 2012/27/UE, ja que impedeixen a les persones usuàries accedir a la informació del consum a temps real, ni l’Ordre IET/290/2012 del Ministeri d'Energia, ja que la substitució de comptadors s’està duent a terme sense respectar la comunicació prèvia amb tres mesos d’antelació prevista en aquesta disposició.
  • Restriccions a la lliure competència. S’impedeix l’exercici al dret de llogar o comprar el nou comptador en el mercat lliure. Concretament, la companyia distribuïdora Endesa impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d’Endesa.
  • Manca de protecció de les dades de caràcter personal. Tal com admet la mateixa Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), “el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta especialment sensible en tant que implica l’accés a altres informacions alienes a la mera dada del consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent l’elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta, que excedeixen el mer coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada”.
  • Afectació sobre la salut de les persones. Aquests aparells estan equipats amb tecnologia PLC (Power Line Communication), que suposa una font de contaminació electromagnètica permanent i que pot tenir efectes adversos sobre la salut, especialment entre els col·lectius més sensibles, com són dones embarassades, nadons, nens i nenes, persones electrohipersensibles, gent gran i persones malaltes.

D'altra banda, la moció adverteix també d'altres problemes que es poden produir per la instal·lació dels nous comptadors elèctrics, molts d'ells derivats dels ja esmentats: possible alteració a distància de la lectura dels comptadors, reducció de la vida útil dels electrodomèstics i augment del risc d’incendis, interferències amb aparells elèctrics, augment del risc de robatoris, reducció de llocs de treball i augment de la centralització oligopolística.

En aquest sentit, el text aprovat assegura que "l'única manera de paralitzar la instal·lació dels nous comptadors telegestionables de l'electricitat, del gas i de l'aigua fins que es garanteixi la seva innocuïtat per a la salut, la protecció de dades, la transparència en la gestió, i l'eficiència energètica, és la mobilització ciutadana que es tradueixi en acció legislativa", tal com ha passat en altres països com el Regne Unit, Àustria o els Països baixos.

Ja el 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 799/X, que reclama al Govern de l'Estat, entre altres aspectes, el compliment de la Directiva europea d'eficiència energètica i la realització d'estudis per avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la salut de les persones. No obstant això, el Govern espanyol no ha donat cap resposta satisfactòria a aquestes peticions.

Sobre la base d'aquests antecedents, el Ple de l'Ajuntament de Celrà va acordar unànimement instar el Govern de la Generalitat a:

  • Reclamar al Govern de l’Estat la paralització preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables.
  • Acordar una suspensió temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors fins que no es realitzin estudis concloents sobre la seva no-repercussió en la salut i la seguretat en la protecció de dades.
  • Atendre, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum i les oficines municipals d’informació al consumidor, les reclamacions de la ciutadania en relació amb el seu dret a negar-se a la instal·lació de comptadors intel·ligents, es a dir a reclamar-ne l’opcionalitat, així com les demandes de restitució del comptador antic en cas que la substitució s’hagi fet sense el seu consentiment o per no estar adequadament informats.
  • Ordenar als cossos policials que atenguin les demandes ciutadanes relacionades amb la instal·lació dels nous comptadors.

La moció també reclama la realització d’estudis per part de les elèctriques i de la mateixa Generalitat, la creació d’una taula de seguiment i la introducció de canvis legislatius per aplicar el principi de precaució en el desenvolupament tecnològic.

Finalment, es va acordar informar els veïns i veïnes de Celrà del contingut d’aquests acords a través dels canals de comunicació locals i donar suport a les demandes i reclamacions que presenti la ciutadania en relació amb la instal·lació de comptadors intel·ligents.

Els nous comptadors estan equipats amb tecnologia PLC, que suposa una font de contaminació electromagnètica permanent i que pot tenir efectes adversos sobre la salut de les persones, especialment entre els col·lectius més sensibles